PSF ·

 Petrosains Playsmart

Playsmart Kuantan

Pertandingan Foto Playsmart

Pertandingan Foto

Pertandingan Foto Playsmart

Hadiah bagi Petrosains PlaySmart Kuantan adalah seperti berikut:

1 x Penginapan 2 hari 1 malam untuk 4 orang (2 dewasa & 2 kanak-kanak) di hotel terpilih
Pertandingan Foto Playsmart

Barangan cenderamata Petrosains Science Festival

3 x Hadiah sagu hati - PETRONAS Gift Card bernilai RM200
Barangan cenderamata Petrosains Science Festival
http://www.facebook.com/PetrosainsPlaySmart

TERMA DAN SYARAT-SYARAT AM

 • 1. Tempoh
  • 1.1 Pertandingan Foto Petrosains Science Festival Playsmart akan bermula dari 1 Ogos 2018 dan akan ditutup pada jam 12 tengah malam pada 15 Ogos 2018. ("Tempoh Pertandingan"). 1.2 Petrosains Sdn Bhd ("Penganjur") berhak untuk memendekkan atau melanjutkan Tempoh Pertandingan, mengikut budi bicara mutlaknya tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu.
 • 2. Kelayakan
  • 2.1 Kempen ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia. 2.2 Kakitangan atau ejen pihak Penganjur atau mana-mana syarikat-syarikat kumpulan atau keluarga atau isi rumah atau sesiapa sahaja yang berkaitan dengan Kempen ini tidak layak untuk menyertai pertandingan. 2.3 Tiada sebarang pembelian diperlukan untuk menyertai pertandingan.
 • 3. Cara Menyertai
  • 3.1 Cara untuk mengambil bahagian: Facebook
  • 3.2 Setiap penyertaan mestilah terdiri daripada:
   • a. Kapsyen foto
   • b. #PSFplaysmart
   • c. Lokasi PlaySmart
 • 4. Di Facebook
  • 4.1 Peserta perlu 'Like' laman Facebook Petrosains PlaySmart di www.facebook.com/PetrosainsPlaySmart
  • 4.2 Hantar gambar (digalakkan yang berlatarbelakang ‘Petrosains Science Festival’) ke laman Facebook Petrosains PlaySmart beserta butiran lengkap seperti berikut:
   • a. Kapsyen foto
   • b. #PSFplaysmart
   • c. Lokasi PlaySmart
 • 5. Peserta dibenarkan menghantar lebih daripada satu tetapi hanya ada satu pemenang Hadiah Utama dan tiga hadiah sagu hati bagi setiap lokasi Petrosains PlaySmart. Setiap peserta tidak layak untuk memenangi lebih daripada satu hadiah.
 • 6. Hanya penyertaan dalam tempoh tarikh seperti berikut akan layak untuk menyertai pertandingan.
 • 7. Peserta perlu memastikan supaya meletakkan setiap penyertaan sebagai ‘tetapan umum’ bagi memastikan penyertaan boleh dilihat oleh pihak Penganjur.
 • 8. Syarat
  • 8.1 Dengan menyertai Kempen ini, peserta mengakui dan waran bahawa gambar / komen yang dikemukakan adalah karya asli dan tidak melanggar hak cipta, tanda dagangan, hak moral, hak privasi / publisiti atau harta intelek hak mana-mana pihak atau entiti ; dan tidak ada pihak lain yang mempunyai apa-apa hak, hakmilik, tuntutan atau kepentingan dalam penyertaan.
  • 8.2 Hak cipta semua gambar yang dihantar untuk pertandingan ini adalah kekal dengan peserta. Walau bagaimanapun, dengan mengambil bahagian dalam Kempen ini, peserta bersetuju memberikan Penganjur hak berterusan, muktamad, bebas royalti, lesen untuk menggunakan, menghasilkan semula, menyalin, memaparkan secara awam, mengeluarkan lesen kecil, mengubah dan mengeksploitasi sepenuhnya apa-apa gambar yang dikemukakan.
 • 9. Liabiliti dan Tanggungjawab
  • 9.1 Dengan menyertai Kempen ini, setiap peserta bersetuju untuk melepaskan dan tidak mempertanggungjawabkan pihak Penganjur dan pekerja, pegawai, pengarah, pemegang saham, ejen, wakil, syarikat induk, syarikat gabungan, anak syarikat, pemegang lesen, pengiklanan, agensi promosi, dan memenuhi, dan penasihat undang-undangnya , tidak berbahaya dari sebarang dan semua kerugian, ganti rugi, hak, tuntutan dan tindakan apa-apa jenis yang berkaitan dengan Kempen ini atau akibat daripada penerimaan, pemilikan, penggunaan atau penyalahgunaan produk, atau perjalanan ke atau dari apa-apa aktiviti hadiah-berkaitan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kecederaan peribadi, kematian, dan kerosakan harta benda, dan tuntutan berdasarkan hak publisiti, fitnah atau pencerobohan privasi.
 • 10. Hak Penganjur
  • 10.1 Tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang berkenaan, pihak Penganjur berhak untuk mengubah Terma dan Syarat ini tanpa notis terlebih dahulu.
  • 10.2 Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, pihak Penganjur mempunyai hak untuk membuat keputusan muktamad. Keputusan Penganjur adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat atau rayuan tidak akan dilayan.
 • 11. Syarat-syarat penyertaan
  • 11.1 Dengan menyertai pertandingan ini, peserta sepenuhnya dan tanpa syarat bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini dan keputusan Penganjur. 11.2 Dengan menyertai, peserta bersetuju untuk memberikan Penganjur dan syarikat induk masing-masing, anak-anak syarikat, sekutu, pemegang lesen, pengarah, pegawai, ejen, kontraktor bebas dan agensi pengiklanan / promosi penggunaan nama / beliau dan butiran tanpa sebarang bayaran pampasan, melainkan dilarang oleh undang-undang.
  • 11.3 Pihak Penganjur berhak untuk meminda Terma dan Syarat ini tanpa notis terlebih dahulu.
 • 12. Dasar privasi

  Dengan menyertai Kempen ini, peserta / pemenang membenarkan pihak Penganjur menyimpan data peribadi peserta / pemenang. Peserta / pemenang adalah dibenarkan untuk membatalkan kebenaran beliau untuk penyimpanan data dengan menghantar e-mel kepada Penganjur dan dengan berbuat demikian, peserta / pemenang adalah menarik balik penyertaannya dalam pertandingan ini. Pihak Penganjur akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan semua data peribadi yang disimpan untuk tujuan program ini sebagai ‘SULIT’.
 • 13. Penganjur berhak untuk menolak sebarang penyertaan / pemenang di atas budi bicara secara mutlak tanpa memberi sebarang alasan. Keputusan Penganjur adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat atau rayuan tidak akan dilayan.
 • 14. Kriteria pengadilan
  • 14.1 Setiap penyertaan akan diadili oleh pihak Penganjur mengikut kriteria di bawah:
   • a. Kreativiti dan keaslian
   • b. Komposisi (kecemerlangan teknikal dan kualiti)
   • c. ‘Artistic Merit’ (wow faktor)
   • d. Kandungan (perkaitan)
 • 14.2 Penyertaan yang mempunyai mata tertinggi berdasarkan kriteria penilaian akan dipilih sebagai pemenang.

Petrosains Science Festival 2018

More about
Petrosains Science Festival

Activities

Organised by:

PETROSAINS_LOGO
PETROSAINS_LOGO

*Kindly take note that the mentioned activities, venues and time slots are subject to change.

*Kindly take note that the mentioned activities, venues and time slots are subject to change.

PSF